Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen, känd som Komvux, finns till för att ge vuxna de kunskaper som motsvarar grundskole- och gymnasienivå, om de inte kunnat tillägna sig dessa tidigare. Den inrättades 1968, och har sedan dess funnits som ett komplement till den ordinarie skolgången.

Även om målet är att studenter på Komvux ska ha samma kunskaper som elever i grundskolan eller gymnasiet när de har gått färdigt utbildningen, har Komvux en helt egen läroplan. Det innebär att målen är desamma som i de nationella ämnesplanerna även i Komvux, men innehållet i utbildningen och hur man uppnår de målen kan skilja sig åt mellan de vanliga skolorna och Komvux. Just innehållet ska så långt som det går anpassas efter individens behov och förutsättningar, och en individuell studieplan ska utvecklas utifrån dessa. Numera prioriteras de elever som har minst utbildning och som inte har tidigare betyg i ett ämne. Denna ändring gjordes efter vissa besparingar inom Komvux, då många tidigare använde vuxenutbildningen som ett sätt att förbättra sina betyg. För att ha rätt att studera på Komvux måste man ha fyllt 20 år.

Vuxenutbildningen på grundskolenivå syftar till att ge människor de kunskaper och den kompetens som behövs för att klara de uppgifter man möter i vardagen i samhället och på arbetsplatsen, och som man behöver för att uppfylla sina skyldigheter som medborgare i Sverige. Utbildningen möjliggör också vidare studier, och är positivt för den personliga utvecklingen.

Komvux på gymnasienivå syftar till att ge individen kunskaper motsvarande en gymnasieutbildning, som, i de fall eleven läser motsvarande 2400 poäng, kan leda till en yrkesexamen eller en högskoleförebredande examen, för fortsatta studier på högskola. Till skillnad från den vanliga gymnasieskolan finns inga program på Komvux, utan studieplanen är anpassad efter individens behov. Det kan finnas flera anledningar till att man studerar på Komvux på gymnasienivå. Man kanske vill komplettera sin gymnasieutbildning, eller byta yrkesbana.

Det är helt frivilligt att studera på Komvux, men det är också helt avgiftsfritt. Om man vill utveckla sig själv och bättra på sin kompetens finns det därför ingen anledning att inte ansöka om att få studera på Komvux. Tänk på att en högre utbildning kan bidra till högre inkomster vilket inte bara påverkar dig under ditt arbetsliv utan även efter, när du är pensionerad. Du som har frågor hänförliga till din pension kan kontakta Solidar Pension.

Kommunal vuxenutbildning 2