Särskild vuxenutbildning

Vuxna, det vill säga människor över 20 år, som saknar, eller behöver förbättra eller komplettera, de kunskaper man får i grundskolan eller gymnasieskolan, kan vända sig till den kommunala vuxenutbildningen. Denna möjlighet finns även för vuxna med en utvecklingsstörning, och kallas då särskild vuxenutbildning eller särvux.

De som studerar i den särskilda vuxenutbildningen får stöd och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen finns till för att ge dem de verktyg de behöver för att utvecklas i sitt arbete och i samhället i stort, och för att stärkas som människor och individer.

Undervisningen finns både på grundskolenivå och på gymnasienivå. Kunskaperna som eleverna på den särskilda vuxenutbildningen erhåller efter utbildningen ska motsvara de som eleverna får i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan. På grundskolenivå bedrivs undervisningen i form av kurser, som alla har en enskild kursplan. Undervisningen sköts av kommunen, och det är kommunens skyldighet att se till att information om vuxenutbildningen finns tillgänglig för dess målgrupp. Kommunen ska också verka för att motivera målgruppen att faktiskt delta i undervisningen.

Även på gymnasienivå sker undervisningen i olika kurser. En skillnad från den ordinarie gymnasiesärskolan är att det inte undervisas i ämnet idrott och hälsa i den särskilda vuxenutbildningen. I övrigt är kunskapskraven desamma, och även i den särskilda vuxenundervisningen genomför eleverna ett gymnasiesärskolearbete. Det finns inga program på särvux på gymnasienivå, utan utbildningen genomförs i kurser, som betygsätts när de avslutats. Om eleven har läst mer än 2000 gymnasiesärskolepoäng anses han eller hon ha läst motsvarande ett fullständigt, nationellt program, och kan då få ett gymnasiesärskolebevis utfärdat. Även för särvux på gymnasienivå är kommunen skyldig att informera om och uppmuntra till utbildningen för de som är behöriga.

På båda nivåerna ska utbildningens innehåll och utformning anpassas efter individens behov. I Eslövs kommun genomför man detta bland annat genom att utbildningen sker i elevens egen takt, och i en liten grupp där det finns utrymme för läraren att ta hänsyn till de olika individerna och deras förutsättningar. Innan eleven börjar skapas en studieplan som läraren och eleven sammanställer tillsammans.

Även om man inte vill läsa in kunskaper som hör till grundskolan eller gymnasieskolan kan man som behörig söka till flera olika öppna kurser. I Eslövs kommun erbjuds till exempel Digitala medier och Arbetslivskunskap. Det är aldrig för sent att förvärva nya kunskaper eller bättra på de man redan har!

Särskild vuxenutbildning 1